İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi belgelendirme ve sınav faaliyetlerine ilişkin olarak müşterilerden/adaylardan, kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen önerilerin, itirazların ve şikâyetlerin değerlendirme esaslarının belirlenmesidir

 

 

2.KAPSAM

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi sınav ve belgelendirmeye dair müşteri memnuniyeti ve yetkisini almış kurum ve kuruluşların adına uygunluğun sağlanması adına ilgili taraflardan (iç personel, komite üyeleri dahil) gelen öneri, itiraz ve şikayetleri kapsar. Bu prosedür kapsamındaki her tür şikâyet ve itirazın; tarafsızlık açısından çıkar çatışması doğurabilecek haller, bunların oluşmasını engellemek için alınacak tedbirler ve muhtemel yaptırımlar dahilinde, gerçek ve tüzel kişiler ile tek nokta başvurularından yararlanan tüm kurum, kuruluş, şirket ve stk ların herhangi bir ayrım yapılmayacak şekilde ve objektif deliller çerçevesinde itiraz ve şikayetlerin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ele alınması esastır.

 

 

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından üst yönetim dahil kalite yönetim temsilcisi, Karar Verici (İç Doğrulayıcı), İtiraz ve Şikâyet Komitesi başta olmak üzere tüm personel, diğer komiteler ve itiraz ve şikâyeti yapan taraflar sorumludur.

 

 

4. TANIMLAR

İtiraz: Belgelendirme süreçlerinde alınmış bir kararın yeniden değerlendirilmesine yönelik başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin talebi.

Şikâyet: Herhangi bir kişi veya kuruluşun itirazdan farklı olarak bir cevap beklediğinde, bir uygunluk değerlendirme kuruluşu veya akreditasyon kuruluşuna uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleriyle ilgili olarak yaptığı memnuniyetsizlik ifadesine ilişkin uygunsuzluk talebi.

İtiraz ve Şikâyet Komitesi: Şikâyete sebep olan durumlarla ilgisi olmayan, şikâyeti değerlendirecek olan bağımsız kişilerden oluşan ekip üyeleri.

Öneri: Herhangi bir hususta Yüntaş A.Ş. tarafından yapılan iyileştirme bildirisi.

İtiraz Şikâyet Değerlendirme Heyeti: Belgelendirme Müdürü, İşletme Müdürü, Kayıt Sorumlusu, Karar Verici (iç doğrulayıcı), Kalite Yönetim Temsilcisinin yer aldığı personel belgelendirme ve sınav hizmetlerinin iş ve işleyişine dair gerçekleşen toplantı katılımcılarıdır. Bu heyet itiraz ve şikâyet gelmesi halinde kayıt sorumlusunun çözemediği durumlarda toplanan heyettir. Gerçekleşen toplantılarda oy çokluğu ile karar alınır ve tutanak haline dönüştürülür.

İtiraz ve Şikâyet Komitesi: Şikâyete sebep olan durumlarla ilgisi olmayan, şikâyeti değerlendirecek olan bağımsız kişilerden oluşan ekip üyeleri. Gerçekleşen toplantılarda oy çokluğu ile karar alınır ve tutanak haline dönüştürülür.

 

 

5. UYGULAMA

Şikâyetlerin yazılı olarak posta/faks veya e-posta yoluyla İtiraz ve Şikâyet Talep Formu (PB.PR.08 FR.01) doldurularak Yüntaşa ’a gönderilmesi esastır. Sözlü yapılan şikâyetler de mutlaka şikâyet sahibi tarafından yazılı hale getirilmelidir. Şikâyetlerde asgari olarak şikâyet edenin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile şikâyetin açık ifadesi yer aldığı İtiraz ve Şikâyet Talep Formu (PB.PR.08 FR.01) kullanılır Yüntaş A.Ş. gerekli durumlarda şikâyetçinin kimliğini doğrulamak amacıyla araştırma yapabilir. Şikâyet isim ve iletişim bilgileri olmaksızın veya kimliği doğrulanamadan alınmışsa bu prosedür kapsamında işlem görmez ancak içeriğine bağlı olarak incelemeye alınabilir.

 

Kuruma gelen tüm şikâyetler öncelikle ilk aşama olarak kayıt sorumlusu tarafından veya itiraz/şikayet sahibi kişi veya kurum, kuruluş vs.. tarafından İtiraz ve Şikâyet Talep Formu (PB.PR.08 FR.01) kullanılarak kayıt edilir ve Belgelendire Müdürün veya Kalite Yönetim Temsilcisi iletilir. Belgelendire Müdürün veya Kalite Yönetim Temsilcisi hakkındaki şikâyetler ise İşletme Müdürüne iletilir. Belgelendire Müdürün veya Kalite Yönetim Temsilcisi şikâyetin geçerliliğini değerlendirir. Şikâyet geçerli değilse şikâyet reddedilerek gerekçesi ile birlikte şikâyet sahibine Kayıt Sorumlusu tarafından bildirilir.

 

İtiraz/Şikâyet geçerli ise ikinci İtiraz Şikâyet Değerlendirme Heyetine göndererek çözüm sağlaması beklenmektedir. Belgelendire Müdürün veya Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından ilgili birime gönderilir. İlgili birim yöneticisi şikâyet konusuna göre uygun gördüğü birim personelini şikâyeti incelemek üzere İtiraz Şikâyet Değerlendirme Heyetine gönderilir ve bu heyet için uygun kişiler Belgelendire Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi veya İşletme Müdürü tarafında İlgili personeller belirlenir ve görevlendirilir. İtiraz/Şikâyetin değerlendirmeye alındığı, şikâyeti ele alacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri e-posta veya resmi yazı ile Yüntaş A.Ş. tarafından yedi (7) gün içinde şikâyet sahibine bildirilir itiraz/şikayetin çözümünde 30 günü geçmeyecek şekilde belirlenir. Şikâyeti ele alan heyet öncelikle şikâyetin yeterli bilgi/belge ile desteklenip desteklenmediğini değerlendirir. Şikâyet yeterli bilgi/belge ile desteklenmemiş ise, bilgi/belge eksikliği nedeniyle şikâyetle ilgili işlem yapılamadığına dair cevap yazısı hazırlanır; Belgelendire Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi veya İşletme Müdürü onayıyla başvuru sahibine bildirilir. Şikâyetin ele alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde şikâyet konusu ile ilgili kişilerin yer almamasına dikkat edilir. Gerektiğinde İşletme Müdürü tarafından şikâyet ile ilgili işlemleri yürütmek üzere dışarından da teknik personel desteği alabilir.

 

Üçüncü aşama olarak İtiraz/Şikâyet eğer itiraz şikâyet değerlendirme heyetinin çözemeyeceği bir durum oluştuğunda veya itiraz şikayet değerlendirme heyetinin kararına rağmen itiraz başvurusu sahibi itirazına devam ediyorsa İtiraz Şikâyet Komitesine gönderilerek sonuçlandırılması beklenir. Komiteden çıkan sonuç kararı İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Formu (PB.PR.08 FR.02) kullanılarak sonuç adaya bildirilir.

 

Olağanüstü hallerde ve pandemi durumlarında bu prosedür dahilinde yapılacak tüm faaliyetler MYK nın yayınlamış olduğu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler rehberi , TURKAK’ın yayınlamış olduğu Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü uygun sürdürülecektir.

 

Yüntaş A.Ş. tarafından oluşturulan Olağan üstü dönemlerde ve pandemilerde İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda alınacak tedbirler Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü (PB.PR.15), Yüntaş Pandemi Covid-19 Eylem Planı (PB.PR.15 PL.03) hazırlanmıştır. Bu prosedür dahilinde süreçler oluşabilecek risk durumları değerlendirilerek ilgili dökümantasyonlarla etkileşim halinde olacak şekilde yürütülecektir. Ayrıca İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Analizi Planı (PB.PR.15 PL.01) , İş Sağlığı Ve Güvenliği Acil Durum Planı (PB.PR.15 PL.02) tehlike ve riskli durumlarda gözönünde bulundurularak süreçler işletilmelidir.

 

 

5.1. Bilgi Edinimi ve Gizlilik

Kuruluşumuzun belgelendirdiği bir müşteri hakkında yapılan şikâyet/itiraz ve bu yolla müşteri haricinde bir kaynaktan sağlanan bilgiler, Kuruluşumuzun politikası gereği gizli olarak ele alınır. Belgelendirilmiş müşteri hakkında Yapılan şikâyetler/itirazlar Kuruluşumuz tarafından belgelendirilmiş müşteriye zamanında yönlendirilir. Kuruluşumuz şikâyeti geçerli kılmak için gereken tüm bilgilerin toplanmasından ve bu bilgilerin doğrulanmasından bizzat sorumludur.

 

Müşteri veya şikâyet sahibi haricindeki kaynaklardan sağlanan müşteri/aday/başvuru sahibi hakkındaki bilgi (şikayet sahipleri, düzenleyiciler) YÜNTAŞ A.Ş.’ nin politikasıyla tutarlı şekilde gizlilik ilkesi içerisinde ele alınır. YÜNTAŞ A.Ş.’ ne üçüncü bir tarafa gizlilik arz eden bilgiyi sağlaması kanunlarca istendiği durumda ilgili müşteri/aday/başvuru sahibi veya şikayet sahibi kişiye, sağlanan bilgi hakkında önceden bildirimde bulunulur. Ancak İtiraz/Şikayet konusu ve bunun çözümü, Kuruluşumuzun belgelendirdiği bir adayın belgesinin askıya alınması veya iptalini gerektiriyorsa, durum kamuoyuna web sitesi aracılığıyla duyurulur.

 

İtirazı/Şikayeti değerlendirecek olan kişiler şikâyete sebep olan durumlarla ilgisi olmayan, belge kararı veren ve sınavı değerlendiren kişilerden tamamen bağımsız seçilir.

 

5.2. İtiraz/Şikâyetin Alınması

 

YÜNTAŞ A.Ş. kendisine iletilen itiraz ve şikayetin nasıl ele alacağını aşağıdaki tanımlamalarda açıkça anlatmış ve www.yuntasbelmer.com adresi ile tarafların erişimine sunmuştur. Taraflar her türlü itiraz ve şikâyetlerini www.belmer-yuntas.com web adresinde de yer alan İtiraz ve Şikayet Talep Formu’ nu (PB.PR.08 FR.01) kullanarak iletebilirler. İtiraz ve şikâyete konu haller İç Doğrulama Prosedürü kapsamında da değerlendirilmektedir. Öneri kapsamındaki uygulamalar ‘şikayet’ kapsamında değerlendirilecektir.

 

İlgili tarafların itiraz/şikâyet haklarının olduğu ve bunun yapılma yöntemi genel olarak www.yuntasbelmer.com ve özel olarak da ilgili taraflar ile yapılan yazışmalarda (askıya alma, belge iptali, sıvan sonuç iptali, sınav personeli, karar verici, komiteler, YÜNTAŞ A.Ş. personeli vb.) özellikle açıklanır ve belirtilir. İtiraz/Şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

 

Gelen tüm itirazlar  İtiraz ve Şikayet Talep Formu (PB.PR.08 FR.01) ile kaydedilir ve gelen orijinal kayıt ve dokümanları ile birlikte birbirine iliştirilerek muhafaza edilir. Kayıt altına alınan  itiraz;  İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu (PB.PR.08 FR.02) ile değerlendirilerek takip edilir.

 

Müşteri, kamuoyu ve kuruluşumuz personeli gibi taraflardan gelen her türlü öneri, şikâyet ve itiraz yazılı olarak öneriyi, itirazı ve şikayeti yapan taraf tarafından veya Kayıt Sorumlusu tarafından (sözlü beyan edilir ise) İtiraz ve Şikayet Talep Formu kayıt altına alınır.

 

5.3. İtiraz/Şikayet Genel Hükümler

 

5.3.1. Kurumumuza iletilen şikayet ya da itiraz öncelikle genel olarak 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlenmeye alınır. Başvurunun Kuruluşumuz kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünü içinde çözümlenir. Adli soruşturma gerektiren durumlarda ise bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturma için geçerli olan yasal zamanaşımı süresi dikkate alınır.

 

Belgelendire Müdürü veya Kalite Yönetim Temsilcisi; işleme gerek görülmedi, düzeltici önleyici faaliyet başlatıldı, itiraz/şikayet giderildi, İtiraz Şikâyet Değerlendirme Heyetine havale edildi, itiraz ve şikayet komitesine havale edildi gibi kararlar alınır. Havale sonrası itiraz ve şikayet ana başlıklarıyla ele alınır ve itiraz ve şikayete konu halleri değerlendirir.

 

5.3.2. İtiraz/Şikayete yönelik yürütülen çalışmaların ilgili İtiraz Şikayet Değerlendirme Heyeti ilk aşamada çalışır fakat gerekli durumlarda İtiraz ve Şikayet Komitesi bir araya gelerek konuyu değerlendirebilir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme heyetide İtiraz Şikayet Komiteside, itiraz/şikayete konu olan hususlardan etkilenmeyecek veya bundan çıkar sağlamayacak veya itiraz/şikayet sahibi ile çıkar ilişkisi olmayacak kişilerin bulunması garanti altına alınır.

 

İtiraz/Şikayetin sahibine, İtiraz ve Şikayet Komitesinde yer alanların ad, soyad ve görevlerine ait bilgiler verilir. Bu bilginin tarafına tebliğ tarihinden 2 (iki) gün içinde itiraz etmezse komite üyelerini kabul etmiş sayılır. Herhangi bir kurul üyesinin itiraz/şikayete yapan kişi ile çıkar ilişkisi varsa, kurul üyesi o itiraz/şikayetin görüşüldüğü komite toplantısına katılamaz. İtiraz ve Şikayet Komitesi yaptığı inceleme ve değerlendirmelerini neticesinde karar alır. İtiraz/Şikayet sahibi bu bilginin tarafına tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün boyunca İtiraz ve Şikayet Komitesinin kararına itiraz etmezse, karar kabul edilmiş sayılır.

 

5.3.3. İtiraz/Şikayet ulaşmasından sonuçlanmasına kadar olan süreçteki ilerleme durumu, durum değerlendirmesinin ne kadar süreceğine bağlı olarak belirlenen periyotlarla itiraz sahibine İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu (PB.PR.08 FR.02) bildirilir. Komite kararı kesindir.

 

5.3.4. İtiraz ve Şikâyet doğrulanması ve incelenmesi, yapılırken önceki benzer itiraz ve şikayetlerin sonuçları göz önünde bulundurulur. Şikayet sahibi belirlenen çözüm yollarını kabul etmediği durumda şikayet itiraza dönüşür ve itiraz şeklinde sürece devam edilir.

 

5.3.5. Şikâyet ve İtiraz Komitenin kararında tarafları tatmin etmediği durumlarda yargı yolu açıktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrası oluşan sonuçtan, verilen karardan veya işlemlerden memnun olmayan taraf itirazını ve şikayetini MYK’ya iletebilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.

 

5.3.6. İtiraz/şikayet alındığında yapılan değerlendirme sonucu işleme gerek görülmeyenler hariç tutularak  Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından düzeltici faaliyet başlatır. Faaliyetin başlatılması, takibi, giderilmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi vb. aşamaların koordinasyonundan Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.  Yapılacak düzeltici faaliyete göre gerekirse iç doğrulama, personelin atamasında kısıtlama, daha fazla eğitim vb. Verilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 

 

5.4. İtiraz/Şikayet Değerlendirilmesi

 

5.4.1. Sınav Personeli, Karar Verici ve Diğer Personele Yapılan  İtiraz/Şikayet

Müşteri/adayın ve dış kuruluş/kurumun; sınav değerlendiricisi, karar verici ve YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan diğer personelden birine veya birden çoğuna itiraz/şikayet etme hakkı vardır. Bu şekilde gelen itirazl/şikayet Sınav Heyeti tarafından ele alınır ve çözümlenir. Öncelikle ilgili tarafın itiraz/şikayet nedeni öğrenilir, bu nedeni haklı olup olmadığı değerlendirilip sonuca göre hareket edilir. Gerek görülür ise itiraz ve şikâyet komitesine sunulur.

 

5.4.2. Müşteri/Aday Mutlak Haklılığının Söz Konusu Olduğu Durumlar

Mutlak haklılığın söz konusu olduğu durumlar; sınav değerlendiricisi, karar verici ve YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan diğer personelden birisinin daha önceden şikayete konu olan kişiyle yada kuruluşla bir çıkar ilişkisinin olması,

 

 

5.4.3. İtiraza Konu Hallerle İlgili Uygulanacak Faaliyetler

İtirazlar ve itiraz yapan müşteri/aday/başvuru sahibi veya kuruluşların haklarının olduğu gerçeğinden hareket ile itirazlar bu prosedür içinde ve haklının ortaya çıkarılması şeklinde ele alınacak, itiraz ile ilgili işlemler itiraz sahibine diğer işlemlerinde olumsuz olarak yansımaması ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

 

Alınan tüm itirazlar kayıt altında ve itirazlar dosyasında saklı tutulacaktır. İtirazların kayıtları ile birlikte bu konu ile ilgili elde edilen her türlü doküman, delil veya kayıt da ilgili dosyasına iliştirilip saklı durumda olacaktır.

 

İtirazların alınması, işleme konulması ve sonuç kararları yazılı olarak itiraz sahibine bildirilecektir. İtiraz ile ilgili alınan karar itirazın alınması, işlenmesi, değerlendirilmesi, kararlaştırılması ile ilgili tüm taraflara ve itirazın değerlendirilmesi sonucunda etkilenecek olan tüm taraflara yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz ve Şikâyet komitesine giden itirazlar ile ilgili alınan kararlar da itiraz sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

 

Herhangi bir itiraz sahibinin devam eden işlemleri itiraz sonuçlanıncaya kadar itiraza konu olan herhangi bir personel tarafından ele alınmayacak ve itirazın sonuçlandırılmasından sonra ilgili müşteri/aday/başvuru sahibi veya kuruluşun haklı çıktığı itiraz ile ilgili faaliyet bir daha itiraza konu olan personel tarafından gerçekleştirilmeyecektir.

 

İtirazlar değerlendirilirken itiraz konusu ile ilgili daha önceden yapılan itirazlar dikkate alınacak, buradaki bilgiler değerlendirmenin bir parçası olarak bulundurulacak ve gözden geçirilecektir.

 

 

5.5. İtiraz/Şikayet Takibi

Ölçme ve değerlendirme amacıyla iç doğrulama, tetkik, iç tetkik, yönetimin gözden geçirme toplantısında değerlendirilir ve doğrulanır.

 

İç doğrulamanın gerçekleştirilmesi aşamasında iç doğrulama gerçekleştirme nedenlerinden biri olan itiraz/şikayet halleri orta-yüksek risk kademesindedir. Bu nedenle iç doğrulama işleminin ne kapsamda yapılacağı, sıklığı, örneklemin ne kadar büyük olacağı hususlarına yönelik karar verme aşamasında önemli bilgi kaynağıdır.

 

İtiraz ve şikayete konu uygunsuzluklar iç doğrulamanın yapılmasını gerektiren, İç Doğrulayıcının bu prosedür ile eş zamanlı yürütmesini gerektiren uygulamalardır. İtiraza ve şikayete konu olan sınava ilişkin görüntülü ve yazılı kayıtlar üzerinden iç doğrulama yapılır. İç doğrulama sonucuna göre daha detaylı bir doğrulama yapılması kararı verilebilir. Bu durumlarda risk seviyesi ve bu sınavın doğrulamasının yapılması ihtiyacı da yüksektir. Bu tür sınavlarda sınav öncesi iç doğrulama ve sınav esnasında şahit sınav iç doğrulaması yapılması esastır. Sınav süreci tamamlandıktan sonra iç doğrulama raporu göz önünde bulundurularak belgelendirme kararı alınır. İlgili uygulamalar İç Doğrulama Prosedüründe detaylı tanımlanmıştır.

5.6. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü sistem kapsamına bağlı kalarak diğer prosedürler ile doğrudan ve dolaylı bağlantılıdır. Diğer sistem uygulamalarının kapsamları  dahilinde bu prosedüre uyma, bu uygulamanın ise yine kapsamı dahilinde diğer prosedürlere uyma niteliği bütünlük açısından entegre edilmiştir.

 

5.7. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü; Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü esaslarına tabi oluşturulmuş ve kayıtlarının takibi sağlanmıştır. Personel Belgelendirme sistemi kapsamı dahilinde etkileşen tüm uygulamaların gerekliliklerini yerine getirir.

 

5.8. Bu prosedür dahilinde yapılacak tüm faaliyetlerde MYK nın yayınlamış olduğu Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirler rehberi , TURKAK’ın yayınlamış olduğu Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü ve Yüntaş A.Ş. tarafından oluşturulan Olağanüstü Durumlarin Yönetimi Prosedürü (PB.PR.15) ve eklerine uygun olarak sürdürülecektir.

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR :

İtiraz ve Şikayet Talep Formu                                     PB.PR.08 FR.01

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu                    PB.PR.08 FR.02

Doküman ve Kayıtların Yönetimi Prosedürü             PB.PR.01

Düzeltici – Önleyici Faaliyet (DÖF) Prosedürü       PB.PR.02

Toplantılar ve İç İletişim Prosedürü                           PB.PR.03

İç Tetkik Prosedürü                                                    PB.PR.04

İnsan Kaynakları Prosedürü                                      PB.PR.05

Satınalma Prosedürü                                                 PB.PR.06

Bakım ve Kalibrasyon Uygulamaları Prosedürü     PB.PR.07

Belgenin Askıya Alınması ve İptali Prosedürü         PB.PR.09

Sınav Prosedürü                                                        PB.PR.12

Personel Belgelendirme Prosedürü                        PB.PR.13

İç Doğrulama Prosedürü                                           PB.PR.14

Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü      PB.PR.15

 

 

7. REVİZYON BİLGİLERİ :

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019