BELGELE & MARKA & LOGO KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ

 

Bu talimat; ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin belgeli kişiler tarafından uygun kullanımına dair usul ve esasları  açıklamaktır.

 

2. KAPSAM

Aday/Belge Sahibine kapsamı dahilinde kulanım hakkı verilen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni kapsar.

 

3.SORUMLULUK

Bu talimatın yürütülmesinden ilgili birimler ve Aday/Belge Sahibi sorumludur.

 

4.TANIMLAR

--

 

5.UYGULAMA

 

5.1. Genel Bilgiler

Mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirmeye yönelik ölçme ve değerlendirmeye tabi teorik/performansa dayalı sınavlardan başarı sağlayan kişilere ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verilir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kişiler belge üzerinde ‘YÜNTAŞ A.Ş. Logosu ve Markası’ taşıdığından belge kullanımlarında YÜNTAŞ A.Ş.’nin belirttiği esaslara ve ‘Belge Kullanım Sözleşmesi’ne  uymakla yükümlüdür.

 

YÜNTAŞ A.Ş. belge/marka ve logo kullanımına dair belirlediği usul ve esaslara aykırılık tespit ettiğinde Belge Sahibine yazılı bildirimde bulunur. Yazılı bildirimlerinin sağlanmadığı hallerde yasal önlemler alır. Belge Sahibi veya çalıştığı kuruluşun usulsüzlük hallerinde belge; askıya alınır veya iptal edilir.

 

YÜNTAŞ A.Ş. Mesleki Yeterlilik Belgesini kullanan Belge Sahibi iş bu Belge, Marka, Logo Kullanma Talimatına uyar, şartlarını kabul eder. Bu talimata yönelik uygulama esasları sınav ve belgelendirme hizmetleri ölçme ve değerlendirmesine yönelik gözden geçirme faaliyetlerinde, iç doğrulama sisteminde, itiraz ve şikayet hallerinde değerlendirilir.

 

Belge Sahibi TÜRKAK ve MYK logo ve markalarını kesinlikle kullanamaz.

 

5.2. Belge Kullanımı

 

• Belge YÜNTAŞ A.Ş.’ nın mülkiyetinde olup, personel belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

• Belgenin haksız kullanımından Belge Sahibi sorumludur.

• Mesleki Yeterlilik Belgesi ile birlikte bir nüshası YÜNTAŞ A.Ş.’de kalan diğer nüshası belgeli kişiye teslim edilen ve karşılıklı imza altına alınan ‘Belge Kullanım Sözleşmesi’ esasları harici kullanılamaz.

• Belge Sahibinin dışındaki kişiler ve/veya tüzel kişilikler tarafından kullanılamaz. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez.

• Başvurusu yapılan ve onaylanan ulusal yeterlilik kapsamı dışında kullanılamaz.

• Belge geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, iptal edilmiş, yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri belgelerini ve varsa eklerini 15 (onbeş) gün içinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye teslim etmek zorundadır.

• Kişi belgesinin askıya alınması, iptali hallerinde belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunmayı derhal durdurmakla yükümlüdür.

• Belge, Belge Sahibinin yeterliliğini göstermek amacıyla dergi vb. yayınlarda, internet ortamında okunabilirliği, en-boy oranı korunmak şartıyla küçültülüp büyütülerek kullanılabilir. Belge birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Her hangi bir bölümünün ayrılması, yanıltıcı biçimde kullanılması, uygun olmayan atıfların yapılması yasaktır.

• Belge Sahibi belge üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.

• Belge üzerindeki kişisel bilgilerin değişmesi halinde belgeli aday 10 gün içerisinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye bilgi değişikliğini kanıtlayıcı evraklarla birlikte yazılı müracaat etmekle yükümlüdür. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya tahribat oluştuğunda, belgenin kaybolmasında,  belgenin kullanımına son verilir ve 15 gün içerisinde belgenin yenilenmesi için belge (kaybolma durumu varsa hariç) ile birlikte yazılı başvuruda bulunulur. Belge sahibi bu ve benzer halleri 15 gün içerisinde YÜNTAŞ A.Ş.’ye bildirmekle yükümlüdür. Yeniden belge talebi için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir. İlgili bildirimi alan Kayıt Sorumlusu MYK ile Web Portal üzerinden işlemleri yürütür. Süreci ve evrakları tamamlanan faaliyet yeni belgenin (içeriğinde değişiklik yapılmadan) kişiye 30 gün içerisinde teslimi ile son bulur. Belgenin teslim uygulaması ilk belgenin teslim edilmesi koşul ve şartları ile aynıdır.

• Geçerlilik süresi içinde belgenin kaybedilmesi halinde belgeli kişinin yazılı olarak yeni belge talep etmesi gereklidir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

 

5.2 Marka Ve Logo Kullanımı

 

• Belge üzerinde YÜNTAŞ A.Ş. marka ve logosu bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

• YÜNTAŞ A.Ş. Marka/Logosu sadece belgelendirilen personelin veya çalıştığı kuruluşun belgelendirme kapsamı dahilinde elektronik ve basılı ortamda reklam amaçlı yayınlarda, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.  Bu amaçla yazılı olarak YÜNTAŞ A.Ş.’den çeşitli formatlarda  Marka/Logo talep edilebilir.

• YÜNTAŞ A.Ş. Marka/Logo renk, yazı karekterinde kesinlikle değişiklik yapılamaz. Logo boyutları en-boy oranı korunmak şartıyla küçültülüp büyütülerek kullanılabilir.

• Logo/Marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

• Logo/Marka kullanımında ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan Belgeli Personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

• Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Logo/Marka kullanımını durdurmalıdır.

• Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakta yükümlüdür.

• Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü    PB.PR.08

Belgenin Askıya Alınması ve İptali Prosedürü             PB.PR.09

Personel Belgelendirme Prosedürü                            PB.PR.13

İç Doğrulama Prosedürü                                               PB.PR.14

 

 

7. REVİZYON BİLGİLERİ :

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019