GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ TALİMATI

1.AMAÇ

 

Bu talimatın amacı; geçerlilik süresi dolan MYK mesleki yeterlilik belgelerinin yenilenmesi faaliyetlerine yönelik işlemleri belirlemektir.

 

2.KAPSAM

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi dahilinde geçerlilik süresi dolan mesleki yeterlilik belgelerinin yenilenmesine yönelik tüm faaliyetleri kapsar.

 

3.SORUMLULUK

Bu talimatın yürütülmesinden YÜNTAŞ A.Ş. ilgili birimleri ve aday/başvuru sahibi/belgeli kişi sorumludur.

 

4.TANIMLAR

4.1. Başvuru Sahibi: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sonunda belgesini yenilemek amacıyla başvuru yapan kişiyi,

4.2. Belge: Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişi için düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini, c) 4.3. Belge: Yenileme: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belge sahibinin mesleki yeterliliğini sürdürdüğünün tespit edilmesi ve mesleki yeterliliğini devam ettiren kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetlerini,

4.4.Portfolyo: Bireyin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan; bireyin daha önce almış olduğu eğitimlere ve yapmış olduğu çalışmalara ilişkin kanıt ve kayıtları içeren dosyayı

 

5.UYGULAMA

 

5.1. Belgelendirme Faaliyetine İlişkin Genel Şartlar

5.1.1 Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliğin askıya alınmış veya iptal edilmiş durumda olan belgeler için belge yenileme yapılmaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılmaz.

 

5.1.2. YÜNTAŞ A.Ş. belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; Geçerlilik Süresi Dolan Myk Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında ve ilgi ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde yürütür Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını www.yuntasbelmer.com adresinde yayımlamıştır. Belge yenilemenin ardından yeni belge almaya hak kazanan kişiler mesleki yeterlilik belgelerine dair kullanım esaslarını güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda aynı şekilde devam ettirirler. Bu talimatın ölçme ve değerlendirme hükümleri Karar Verici (İç Doğrulayıcı) kararı ile İç Doğrulama Prosedürü kapsamındaki iç doğrulama sistemine dahil edilir.

 

5.1.3. İlgili ulusal yeterlilikler kapsamında yeniden belgelendirme için belge geçerlilik süreci boyunca kişi ile ilgili hiçbir şikâyet veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması gerekir.

 

5.1.4.Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

 

a) Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları Yüntaş A.Ş. ye iletir.

 

b) Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

 

(1) Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

 

(2) Yüntaş A.Ş. belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; işbu Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde ilgili prosedürlerinde tanımlamıştır. Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını internet sitesinde yayımlar.

 

(3) Yüntaş A.Ş. belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirim yöntemini (SMS, elektronik posta, vb.) Yüntaş A.Ş. belirler. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Yüntaş A.Ş. nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Yüntaş A.Ş. nin söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları Kuruma sunması yeterlidir.

 

(4) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yüntaş A.Ş. ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Yüntaş A.Ş. belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

 

(5) Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

 

5.1.5 Belge yenilemeye Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

 

a) Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları YÜNTAŞ A.Ş. iletir.

 

b) Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

 

5.1.6.Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

 

5.1.7.YÜNTAŞ A.Ş. belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; işbu Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde ilgili bu prosedürde tanımlar. Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını internet sitesinde yayımlamıştır.

 

5.1.8.YÜNTAŞ A.Ş. belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. YÜNTAŞ A.Ş. bildirim yöntemini SMS yada elektronik posta ile YÜNTAŞ A.Ş. belirler. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Kuruluşun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Kuruluşun söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları Kuruma sunması yeterlidir.

 

5.1.9.Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının YÜNTAŞ A.Ş. ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde YÜNTAŞ A.Ş. başvuru sahibi için belge talebini MYK ya iletir.

 

5.1.10.Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

 

5.2. Belge Yenileme Başvurusu

 

5.2.1.Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Yüntaş A.Ş. den başka bir kuruluş yapabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan Yüntaş A.Ş ye yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

 

5.2.2.Başvuru sahibi, başvuru yapacağı Kuruluşun ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Kuruluşa öder ve Kuruluşun belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları ilgili Kuruluşa iletir.

 

5.2.3.Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

 

5.2.4.Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

5.2.5.Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan Yüntaş A.Ş. tarafından belge yenileme ön başvurusu Kuruma bildirilmelidir. Ön başvurusu zamanında Kuruma bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.

 

5.2.6.Başvuru Sahibi Belge Yenileme Başvuru Dönemi;

 

Belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce,

Belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce,

Belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce,

Belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.

 

Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi YÜNTAŞ A.Ş. tarafından belirlenir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular MYK tarafından kabul edilmediğinden başvuru dönemine dikkat edilmesi önemlidir.

 

Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan kuruluş tarafından belge yenileme ön başvurusu Kuruma bildirilmelidir. Ön başvurusu zamanında Kuruma bildirilmiş kişilerden; kanıt ve / portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemi tamamlanmalıdır.

 

5.3. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme

 

5.3.1.YÜNTAŞ A.Ş. Kayıt sorumlusu başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Söz konusu değerlendirme ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişi(ler) tarafından yapılmalıdır. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde YÜNTAŞ A.Ş. başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

 

5.3.2.Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir. Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

5.3.3.Kayıt Sorumlusunun ön değerlendirmesi sonrası Karar Vericinin doğrulaması sonucu kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmasıyla başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır. Böylece başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

 

5.3.4.Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

5.4. Sınavla belge yenileme

 

5.4.1.YÜNTAŞ A.Ş. vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak şekilde sınav açmakla yükümlüdür.

 

5.4.2.İlgili sınavların başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınavlar sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda YÜNTAŞ A.Ş. başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınavları kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde MYK’ya bildirir.

 

5.4.3.Başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınavlara tabi tutulur. Sınavlarda başarılı olan başvuru sahibi için Yüntaş A.Ş. belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

 

5.4.4.Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a yine YÜNTAŞ A.Ş.’de girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. Farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

 

5.4.5.Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

 

5.4.6.İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

 

5.4.7.Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

5.5. Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

 

5.5.1.Belgeli kişinin sahip olduğu belgeye ait ulusal yeterlilik güncellenmiş ise belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Belgeli kişi; YÜNTAŞ A.Ş. güncel ulusal yeterlilik şartlarını taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

 

5.5.2.Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

5.5.3.Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

 

5.5.4.Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

 

5.5.5.Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

5.6. Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller

 

5.6.1.YÜNTAŞ A.Ş.; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri Kuruma bildirir. Ücret Tarifesi (PB.PR.13 FR.02) ile yayınlaşmıştır. www.yuntasbelmer.com

 

5.6.2.Kanıt ve Portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede Yüntaş A.Ş. ye başvuru sahibinden belge masraf karşılığın dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katının, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise Yüntaş A.Ş. ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.

 

5.6.3.Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren Yüntaş A.Ş. hesabına yatırır. Yüntaş A.Ş. belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basıl talebini Kuruma iletmeden önce belge masraf karşılıklarını Kurum hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte Kuruma iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 

Sınav Prosedürü PB.PR.12

 

Geçerlilik Süresi Dolan Myk Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu

 

MYK Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Mevzuatı

 

 

7. REVİZYON BİLGİLERİ :

design by: Com.On Graphics

Bize katılın...

Selçuklu Mahallesi, Cahar Dudayev Caddesi  No:1/1  Afyonkarahisar

t.  0272 215 13 37

f.  0272 213 06 98

info@belmer-yuntas.com

 

Ana Sayfa

Gizlilik

www.belmer-yuntas.com

Yüntaş A.Ş.  2019